Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
Irailaren 28ko 5/2010 FORU DEKRETU-ARAUA (Urriak 3ko G.A.O.) Balio Eran­tsiaren gaineko Zergan eta Ondare Eskualdaketen eta Egin­tza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan aldaketak sar­tze­koa [...]
Abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuak, Zergabilketa Erre­gelamendua onar­tzen duenak, 10. artikuluan ezar­tzen duenez, finan­tza erakundeek entitate lagun­tzaile gisa jarduteko aukera dute [...]
Irailaren 20ko G.A.O. [...]
Abuztuak 5ko langile autonomoen jardueragatik babespena sistema espeziko bat eraikitzen duen 32/2010 Legea [...]
Uzkailak 5ko legeak eragiketa komertzialetan zorren aurka neurriak ezartzen ditu [...]
Zentsu betebeharrak eta IFZri dagozkionak, hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena eta zenbait zerga prozedura ebazteko epeei buruzko aldaketa [...]
P.F.E. Zergaren Erregelamendua eta Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua aldaketa [...]
Informatzeko obligaziok eta fakturatzeko obligazioak arautzen dituen Foru Dekretua [...]
Balio Erantsiaren gaineko Zerga aldaketa [...]
Zeharkako zergen esparruko zuzentapenak eta Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Foru Araua Europar Batasuneko araudira egokitzapena [...]
2010 urtean zerga obligazio jakin batzuk malgutasunez ordaintzeko neurrien ezarketa [...]
Orrialdea: 1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra