Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011 [...]
1/2011 FORU DEKRETU ARAUA, ­otsailaren 1ekoa, Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan, Balio Eran­tsiaren gaineko Zergan eta zerga berezietan aldaketak sar­tzen dituena [...]
99/2011 FORU AGINDUA, otsailaren 1(e)koa, "Urtean egindako kilometroak. Gasolio profesionala" izeneko aitorpena aurkezteko epea aldatzen duena [...]
Foru Agindua, ordainketen datak eta aldizkakotasuna arautzen dituena Foru Aldundiaren aurrekontu kudeaketari, zerga arloko itzulketei eta aurrekontuz kanpoko beste fondo-irteera batzuei dagokienez [...]
3/2011 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboko metodoan aplikatuko diren zeinu, indize edo moduluak finkatzen dituena [...]
Sozietate Kooperatiben aspektu kontableak onartzen dituen EHA/3360/2010 araua [...]
2011ko atxikipen portzentajeen taula onartzen dituen 39/2010 FORU DEKRETUA [...]
Hainbat zerga onartzen dituen abenduaren 23koa 39/2010 FORU DEKRETUA [...]
Zenbait zerga aldaketa onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2010 Foru Araua [...]
38/2010 FORU DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, bermerik gabeko zenbait gerorapen 2011. urterako arautzen dituena [...]
Azaroaren 23ko 33/2010 FORU DEKRETUA, Sozie­tateen gaineko Zergaren Erregelamendua onar­tzen duen ekainaren 10eko 45/1997 Foru Dekretua alda­tzen duena eragiketa lotuak dokumenta­tzeko obligazioei dagokienez [...]
Azaroaren 23ko 32/2010 FORU DEKRETUA, Per­tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren erregelamenduak alda­tzen dituena [...]
Orrialdea: 1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra