Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
Foru Agindua, ordainketen datak eta aldizkakotasuna arautzen dituena Foru Aldundiaren aurrekontu kudeaketari, zerga arloko itzulketei eta aurrekontuz kanpoko beste fondo-irteera batzuei dagokienez [...]
3/2011 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboko metodoan aplikatuko diren zeinu, indize edo moduluak finkatzen dituena [...]
Sozietate Kooperatiben aspektu kontableak onartzen dituen EHA/3360/2010 araua [...]
2011ko atxikipen portzentajeen taula onartzen dituen 39/2010 FORU DEKRETUA [...]
Hainbat zerga onartzen dituen abenduaren 23koa 39/2010 FORU DEKRETUA [...]
Zenbait zerga aldaketa onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2010 Foru Araua [...]
38/2010 FORU DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, bermerik gabeko zenbait gerorapen 2011. urterako arautzen dituena [...]
Azaroaren 23ko 33/2010 FORU DEKRETUA, Sozie­tateen gaineko Zergaren Erregelamendua onar­tzen duen ekainaren 10eko 45/1997 Foru Dekretua alda­tzen duena eragiketa lotuak dokumenta­tzeko obligazioei dagokienez [...]
Azaroaren 23ko 32/2010 FORU DEKRETUA, Per­tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren erregelamenduak alda­tzen dituena [...]
1.011/2010 FORU AGINDUA, azaroaren 24koa, zerga arloko zenbait tramite bide elektronikoz egiteko obligazioa arautzen duena [...]
1.005/2010 FORU AGINDUA, azaroaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketa Erregelamenduaren 42.1 artikuluan aipa­tzen diren ­gutxieneko kopuruak ordain­tzeko moduak eta epeak ezar­tzen dituena [...]
25/2010 FORU DEKRETUA, irailaren 28koa, Gipuz­koako Zergabilketa Erregelamendua onar­tzen duen abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretua alda­tze­koa. [...]
Orrialdea: 1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra