Berriak  [ Inprimatu Inprimatu ]
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren Foru Arauak aldatzekoa, langileek enpresan parte hartzea bultzatzeko. [...]
2017ko zerga egutegia [...]
25/2016 FORU DEKRETUA finantza-kontu jakin batzuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen zerga egoitza identifikatzeko eta kontu horiei buruz informatzeko betebeharra ezartzen duena [...]
Azaroaren 25eko OFP/1823/2016 Agindua, 2017. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuko moduluak garatzen dituena [...]
4/2016 Foru Araua, GLHko zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko 5/2015 Legera egoki­tze­koa [...]
11/2016 Foru Dekretua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga [...]
1/2016 FORU AGINDUA, urtarrilaren 4koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zergen foru Administrazioarekiko harremanak bide elektronikoz izateko obligazioa arautzen duena [...]
47/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zergaren erregelamenduak aldatzen dituena, eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak bi zerga horietan kalkulatzearren 2015ean apli [...]
17/2014 FORU ARAUA, abenduaren 16koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauan zuzenketa teknikoak eta beste zerga egokitzapen batzuk sartzekoa [...]
18/2014 FORU ARAUA, abenduaren 16koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauan zenbait zuzenketa tekniko sartu eta zerga alorreko beste aldaketa batzuk onartzen dituena [...]
14/2014 FORU ARAUA, abenduaren 10ekoa, lanari utzi ondorengo egoera jakin batzuetarako zerga-tratamendu berezia ezartzen duena [...]
Orrialdea: 1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10
S04 Basic  S04 Basic
2006 © Copyright AFER Asesoramiento Empresarial S.L. Eskubide guztiak babestuak.  - Legezko Oharra